மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை – 4

மனைப் பொருத்தம் காண்பது என்பது மிகச்சிறந்த சற்று கடினமான ஆனால் அவசியமான கணித முறை ஆகும். இதற்கென பதினொரு விதமான பொருத்தத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

4 . யோனிப் பொருத்தம்

முன்பு கண்ட துருவத்தை 3 ஆல் பெருக்கி 8 ஆல் வகுக்க மீதம் வருவது யோனி பொருத்தம் ஆகும். மீதம் இல்லாவிடில் வகுத்த 8 யே மீதமாகக் கொள்ள வேண்டும். கீழ்கண்ட அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி யோனிப் பொருத்தத்தை அறியலாம்.

1 – கருடன் = செல்வம்
2 – பூனை = கலகம்
3 – சிங்கம் = வெற்றி
4 – நாய் = நோய்
5 – பாம்பு = செல்வம்
6 – எலி = தனம்
7 – யானை = இலாபம்
8 – முயல் = வறுமை

இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி யோனி பொருத்தம் காணலாம். 5 வது பொருத்தம் நட்சத்திர பொருத்தம் அடுத்த பதிப்பு….

Advertisements

Leave a Reply