மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை – 6


மனைப் பொருத்தம் காண்பது என்பது மிகச்சிறந்த சற்று கடினமான ஆனால் அவசியமான கணித முறை ஆகும். இதற்கென பதினொரு விதமான பொருத்தத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

6. வாரப் பொருத்தம்

முன்பு கண்ட துருவத்தை 9 ஆல் பெருக்கி 7 ஆல் வகுக்க மீதி கிடைப்பதை கீழ்கண்ட அட்டவணை மூலம் வாரப் பொருத்தம் பற்றி அறியலாம்.

1- ஞாயிறு = சுகக்கேடு
2- திங்கள் = தீங்கு
3- செவ்வாய் = தீமை
4- புதன் = இலாட்சுமி கடாட்சம்
5- வியாழன் = புத்திர விருத்தி
6- வெள்ளி = சுகம் மேன்மை
7- சனி = கலகம்

இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி வார பொருத்தம் காணலாம். 7 வது பொருத்தம் அம்சப் பொருத்தம் அடுத்த பதிப்பு…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.