மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை – 8

0
226

மனைப் பொருத்தம் காண்பது என்பது மிகச்சிறந்த சற்று கடினமான ஆனால் அவசியமான கணித முறை ஆகும். இதற்கென பதினொரு விதமான பொருத்தத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

8. வம்சம் பொருத்தம்

முன்பு கண்ட துருவத்தை 4 ஆல் வகுக்க மீதத்தை கீழ்கண்ட அட்டவணை மூலம் வம்சப் பொருத்தம் அறியலாம். மீதம் இல்லாவிடில் 4 யை மீதமாகக் கொள்ளவும்.

1. பிரம்ம வருணம் – சுபம்

2. க்ஷத்திரிய வருணம் – சுபம்

3. வைசிய வருணம் – சுபம்

4. மற்றைய வருணம் – துயரம்

இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி வம்சப் பொருத்தம் காணலாம். 9 வது பொருத்தம் திதிப் பொருத்தம் அடுத்த பதிப்பு….

Advertisements

Leave a Reply