வாஸ்து நாட்கள்


     சித்திரை –   10     நாழிகை     5     நேரம்-   காலை    8-54   முதல்  9-30   வரை

    வைகாசி  –    21            ”             8            ”                ”          9-58         ”      10-34         “

             ஆடி  –    11            ”             2            ”                ”          7-44          ”        8-20         “

     ஆவணி  –      6            ”            21           ”                 ”          7-23         ”        7-59         “

         ஐப்பசி  –    11            ”              2           ”                 ”          7-44         ”        8-20         “

கார்த்திகை  –     8            ”             12           ”                 ”        11-29        ”      12-05         “

              தை  –    12            ”               8           ”                 ”        10-41        ”      11-17         “

            மாசி  –    22            ”               8           ”                 ”        10-32        ”      11-08         “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.