பலன் தராத தீய மனைகள்


பாறைகள் மேல் கட்டும் மனை

ஏரி – குளங்களுக்குள் கட்டும் மனை

முனைகள் சந்திப்பில் கட்டும் மனை

Advertisements

வடக்கு உயர்ந்த மனை

கடனாம் விற்கப்படும் மனை

தெருக்குத்தில் அமையும் மனை

வீதி தொடராத இடத்து மனை

Advertisements

நீச வாசல் அமையும் மனை

வட்ட – முக்கோண  மனைகள்

கோவில் சொத்துகளின் மனைகள்

பட்டா – சிட்டா –இல்லாத மனைகள்

தோண்டினால் எலும்புகள் கிடைக்கும் மனை

Advertisements

நடுப்பகுதி பள்ளமாக உள்ள மனை

கெட்ட வாடை உள்ள மண் மனைகள்

தண்ணீர் தேங்கும் மனைகள்

சுடுகாடு இடுகாடு இருந்த பூமி மனைகள்

தார்சாலைக்கு தாழ்வாக  உள்ள மனைகள்

கோவில் நிழல் விழும் மனைகள்

Advertisements

வியாதிகள் இருந்த இடத்து மனைகள்

வாழ்ந்து கெட்டவரின் பெயர் மனைகள்

புற்று உள்ள மனைகள்

ஏலத்துக்கு வந்த மனை 

Advertisements

மந்திர தந்திரக்காரர்கள் இருந்து மனை

வில்லங்க சான்றிதழ் சரியில்லாத மனை

மேற்கு பார்த்த மனை சில பிரச்சனைகள் தரும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.