கட்டடத்தில் தலைவாசல் வரக்கூடாத இடங்கள்

கட்டடத்தில் தலைவாசல் வரக்கூடாத இடங்கள்

  • வடக்கு பார்த்த கட்டடத்திற்கு வடக்கு திசையில் மேற்கு திசைக்கு ஒட்டியவாறு தலைவாசல் அமைக்ககூடாது.
  • கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்திற்கு கிழக்கு திசையில் தெற்கு திசைக்கு ஒட்டியவாறு தலைவாசல் அமைக்ககூடாது.
Advertisements
  • மேற்கு பார்த்த கட்டிடத்திற்கு மேற்கு திசையில் தெற்கு திசைக்கு ஒட்டியவாறு தலைவாசல் அமைக்ககூடாது.
  • தெற்கு பார்த்த கட்டிடத்திற்கு தெற்கு திசையில் மேற்கு திசைக்கு ஒட்டியவாறு தலைவாசல் அமைக்ககூடாது.
  • மேலும் தலைவாசல் மூன்று, ஐந்து, ஏழு… என்ற எண்ணிக்கையில் வருமாறு அமைப்பது சிறந்ததல்ல.
Advertisements

Leave a Reply